Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κεφαλαίου εμπίπτουν οι δραστηριότητες με Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) 55.10, 55.20, 55.30 και 55.90, που περιλαμβάνονται στην 8η Ομάδα του Παραρτήματος. οπως φένωνται παρακάτω 

 

ΟΜΑΔΑ 8η: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΥΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

55.10 Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα

5 5.2 0 Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονή ς

55.30  Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχή ς και ρυμουλκού μενα οχήματα

5 5.9 0 Άλλα καταλύματα

5 6.10 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίαση ς

56.21 Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις

56.29 Άλλες υπηρεσίες εστίασης

56.30 Δραστηριότητες παροχής ποτών