Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρμογής

 

 

Η παρούσα απόφαση καθορίζει το περιεχόμενο και τη διαδικασία της γνωστοποίησης και κάθε άλλο σχετικό με αυτήν θέμα αναφορικά με την έναρξη λειτουργίας των τουριστικών καταλυμάτων, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 39 του ν. 4442/2016 (230 Α΄) και εξειδικεύονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής.

 

      Άρθρο 2 Γνωστοποίηση

 

 

1. Τα αναφερόμενα στο άρθρο 1 τουριστικά κατα-λύματα, τα οποία εξειδικεύονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας, λειτουργούν νόμιμα μετά την υποβολή γνω-στοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 4442/2016 (230 Α΄). Η γνωστοποίηση υποβάλλεται ανά τουριστικό κατάλυμα.

 

2. Όπου στην κείμενη νομοθεσία συναντάται ο όρος Ειδικό Σήμα Λειτουργίας (ΕΣΛ), ή οποιαδήποτε άλλη αδειοδοτικού χαρακτήρα διαδικασία έναρξης λειτουρ-γίας των τουριστικών καταλυμάτων του άρθρου 1 της παρούσας, εφεξής νοείται η γνωστοποίηση.

 

 

         Άρθρο 3 Περιεχόμενο
 

1. Περιεχόμενο της γνωστοποίησης αποτελούν:

 

α) Πληροφορίες σχετικά με τον φορέα άσκησης της δραστηριότητας.

 

β) Πληροφορίες σχετικά με την ακριβή τοποθεσία του τουριστικού καταλύματος, ήτοι τη διεύθυνση και τις γε-ωγραφικές συντεταγμένες.

 

γ) Ο Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας (ΚΑΔ) του του-ριστικού καταλύματος.

 

δ) Οι κολυμβητικές δεξαμενές που λειτουργούν εντός του τουριστικού καταλύματος.

 

ε) Ειδικότερες πληροφορίες σχετικά με τη δυναμικότη-τα, την κατηγορία του τουριστικού καταλύματος, καθώς και τις συναφείς δραστηριότητες που ασκούνται εντός του τουριστικού καταλύματος.

 

στ) Λοιπές πληροφορίες κατά περίπτωση.

 

2. Το υπόδειγμα γνωστοποίησης περιλαμβάνεται στο Παράρτημα II της παρούσας, το οποίο αποτελεί ανα-πόσπαστο τμήμα της. Η γνωστοποίηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος που υποστηρίζει τη διαδικασία. Μετά την ενεργοποίηση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ) και ειδικότερα των υποσυστημάτων α και β της παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 4442/2016, όπως αυτή διαπιστώνεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 16 του ν. 4442/2016, δεν απαι-τείται η συμπλήρωση του παραρτήματος της γνωστο-ποίησης, ως προς τις πληροφορίες που υποστηρίζονται από το ΟΠΣ-ΑΔΕ.

 

 

      Άρθρο 4 Διαδικασία Γνωστοποίησης

 

 

1. Για την έναρξη λειτουργίας των τουριστικών κατα-λυμάτων του άρθρου 1 υποβάλλεται από τον φορέα της δραστηριότητας προηγούμενη γνωστοποίηση αποκλει-στικά ηλεκτρονικά μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος που υποστηρίζει τη διαδικασία, προς την αρμόδια υπη-ρεσία τουρισμού. Κάθε γνωστοποίηση που υποβάλλε-ται λαμβάνει μοναδικό ηλεκτρονικό αριθμό, ο οποίος εκδίδεται μέσω του συστήματος. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ξεκινήσει τη λειτουργία του τουριστικού καταλύματος.

 

2. Όταν στο τουριστικό κατάλυμα λειτουργούν, υπό τον ίδιο φορέα κολυμβητικές δεξαμενές η γνωστοποίη-ση υποβάλλεται άπαξ και περιλαμβάνει τις απαιτούμενες πληροφορίες για το σύνολο των δραστηριοτήτων.

 

 

 

3. Η γνωστοποίηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά και τα στοιχεία που δηλώνονται με αυτήν είναι προσβάσιμα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν από όλες τις αρμόδιες αρ-χές. Η αρμόδια αρχή της παραγράφου 1 κοινοποιεί τη γνωστοποίηση εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών κατά περίπτωση στην αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία, Υγει-ονομική Υπηρεσία, υπηρεσία του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, Υπηρεσία Δόμησης, Υπηρεσία Περιβάλλοντος, Σώμα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων, στο Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΞΕΕ) και σε τυχόν άλλη αρχή κατά την κρίση της αρμόδιας αρχής της παραγράφου 1, προκειμένου αυτές να λάβουν γνώση περί της έναρξης λειτουργίας και να δύνανται να ασκούν τους κατά νόμο προβλεπόμενους ελέγχους.

 

 

 

     Άρθρο 5 Παράβολο

1. Για την υποβολή της γνωστοποίησης της παρούσας, καταβάλλονται τα παράβολα που προβλέπονται στα άρ-θρα 3 και 4 του ν. 4276/2014. 2. Δεν απαιτείται κατάθεση παραβόλου για τη γνω-στοποίηση μεταβολής στοιχείων εκτός αν η μεταβολή συνίσταται α) σε αύξηση δυναμικότητας καταλύματος, οπότε κατατίθεται παράβολο ίσο με την προκύπτουσα διαφορά, β) σε μεταγενέστερη της αρχικής λειτουργίας του τουριστικού καταλύματος προσθήκη κολυμβητικής δεξαμενής, οπότε κατατίθενται τα παράβολα που προ-βλέπονται στην με αριθμ. 7888/8.5.2017 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών και Τουρισμού «Απλούστευση πλαισίου λειτουργίας και χρήσης κολυμβητικών δεξαμενών». 3. Δεν απαιτείται κατάθεση παραβόλου για τη γνω-στοποίηση διακοπής λειτουργίας του τουριστικού κα-ταλύματος.

    Άρθρο 6 Τήρηση Φακέλου

1. Κατά την διάρκεια λειτουργίας του τουριστικού καταλύματος, ο φορέας τηρεί φάκελο με τα προβλεπό-μενα δικαιολογητικά λειτουργίας του τουριστικού κα-ταλύματος, τον οποίο επιδεικνύει όταν του ζητείται από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές. Ο φάκελος περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

 

α) Αντίγραφο αποδεικτικού υποβολής της γνωστοποί-ησης, το οποίο εκδίδεται αυτόματα από το ηλεκτρονικό σύστημα.

 

β) Άδεια οικοδομής ή άδεια δόμησης εκδοθείσα από τον οικείο Ο.Τ.Α. ή άλλη αρμόδια αρχή. Για χώρους που έχουν διατηρηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 και 6 του ν. 3843/2010 (Α΄ 62) τηρείται αντίγραφο της αίτησης, όπου βεβαιώνεται η περαίωση της διαδικασίας διατήρησης του χώρου, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρ-θρου 6 του ν. 3843/2010 (Α΄ 62). Για κατασκευές ή χρήσεις που έχουν υπαχθεί στις ρυθμίσεις του άρθρου 24 του ν. 4014/2011 (Α΄ 209) και στις διατάξεις του ν. 4178/2013 τηρείται η βεβαίωση περαίωσης της διαδικασίας, σύμ-φωνα με το άρθρο 2 της 41498/26.9.2011 απόφασης των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε-κτρονικής Διακυβέρνησης, Περιβάλλοντος, Ενέργειας

 

και Κλιματικής Αλλαγής και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Β΄ 2167) ή η βεβαίωση εξό-φλησης ποσοστού 30% του συνολικού ποσού προστίμου από το πληροφοριακό σύστημα του TEE. Τα έγγραφα του προηγούμενου εδαφίου τηρούνται με το σύνολο των μελετών και των σχεδίων που τα συνοδεύουν.

 

γ) Πιστοποιητικό πυρασφάλειας για το σύνολο της εγκατάστασης, το οποίο εκδίδεται από την οικεία Πυ-ροσβεστική Υπηρεσία, για τα τουριστικά καταλύματα του παρόντος άρθρου δυναμικότητας πενήντα μίας (51) κλινών και άνω και για τις οργανωμένες τουριστικές κα-τασκηνώσεις (camping) ανεξαρτήτως δυναμικότητας.

 

δ) Στην περίπτωση που το κατάλυμα αδειοδοτείται περιβαλλοντικά και σύμφωνα με τους όρους για τη δια-χείριση και τη διάθεση υγρών αποβλήτων που προβλέ-πονται στην απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων

 

ή             στις πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις, συνδέεται με το αποχετευτικό δίκτυο του οικείου Ο.Τ.Α., τηρείται αποδεικτικό σύνδεσης με το δίκτυο αυτό.

ε) Όπου απαιτείται σύμφωνα με το Κεφάλαιο Α΄ του ν. 4014/2011 και το Παράρτημα VI της υπ' αριθμ. 1958/2012 (Β΄ 21) απόφασης του Υπουργού Περιβάλ-λοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) για έργα ή δραστηριότητες που υπάγονται στην κατηγορία Α΄ του Παραρτήματος VI της υπ’ αριθμ. 1958/2012 (Β΄ 21) από-φασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλι-ματικής Αλλαγής, όπως ισχύει, ή δήλωση υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για έργα

 

ή             δραστηριότητες, που υπάγονται στην κατηγορία Β΄ του εν λόγω Παραρτήματος με τήρηση της διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 3 της υπ’ αριθμ. 59845/2012 (Β΄ 3438) κοινής υπουργικής απόφασης.

 

στ) Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο φορέας δεν έχει καταδι-καστεί αμετάκλητα για κακούργημα.

2.            Εφ’ όσον εντός του τουριστικού καταλύματος λει-τουργούν μία ή περισσότερες κολυμβητικές δεξαμενές, ο φορέας τηρεί επιπλέον φάκελο με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά που αφορούν στη λειτουργία των κο-λυμβητικών δεξαμενών, όπως αυτά προβλέπονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 4, της με αριθμ. 7888/8.5.2017 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυ-ξης, Οικονομικών και Τουρισμού «Απλούστευση πλαισί-ου λειτουργίας και χρήσης κολυμβητικών δεξαμενών».

 

 

      Άρθρο 7 Μεταβολή Γνωστοποίησης

 

 

1. Αν πρόκειται να μεταβληθούν για οποιονδήπο-τε λόγο τα στοιχεία τα οποία έχουν γνωστοποιηθεί ο φορέας υποχρεούται σε προηγουμένη γνωστοποίηση της μεταβολής προς την αρμόδια υπηρεσία τουρισμού, ηλεκτρονικά μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος που υποστηρίζει τη διαδικασία.

 

Μετά την ολοκλήρωση της γνωστοποίησης της με-ταβολής ο φορέας λαμβάνει αντίγραφο αποδεικτικού μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος, το οποίο τηρεί στο φάκελό του.

 

 

 

Η αρμόδια υπηρεσία τουρισμού στη συνέχεια κοινο-ποιεί τη γνωστοποίηση της μεταβολής των στοιχείων, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών στις αρμόδιες αρχές της παρ. 3 του άρθρου 4 προκειμένου αυτές να λάβουν γνώση της μεταβολής και να δύνανται να ασκούν τους κατά νόμο προβλεπόμενους ελέγχους.

 

2. Σε περίπτωση αλλαγής φορέα δραστηριότητας σύμ-φωνα με το άρθρο 9 του ν. 4442/2016, ο παλαιός και ο νέος φορέας της δραστηριότητας προβαίνουν αυτοτε-λώς ο καθένας σε γνωστοποίηση της μεταβολής εντός δέκα (10) ημερών από την αλλαγή, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.

 

Η γνωστοποίηση αφορά μόνο τις πληροφορίες σχετικά με τον φορέα της δραστηριότητας. Πιστοποιητικά και εγκρίσεις που έχουν εκδοθεί στο όνομα του παλαιού φορέα, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι τη λήξη τους και δεν συμπληρώνονται εκ νέου στο παράρτημα της γνωστοποίησης.

 

Μετά την ολοκλήρωση της γνωστοποίησης της μετα-βολής ο νέος και ο παλαιός φορέας λαμβάνουν αντίγρα-φο αποδεικτικού μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος, το οποίο τηρείται στο φάκελο του νέου φορέα.

Η αρμόδια υπηρεσία τουρισμού στη συνέχεια κοινο-ποιεί τη γνωστοποίηση των στοιχείων του νέου φορέα, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών στις αρμόδιες αρχές της παρ. 3 του άρθρου 4 προκειμένου αυτές να λάβουν γνώση περί της μεταβολής και να δύνανται να ασκούν τους κατά νόμο προβλεπόμενους ελέγχους.

 

3. Αν πρόκειται να μεταβληθεί ο τόπος άσκησης της οικονομικής δραστηριότητας, ο φορέας υποβάλει νέα γνωστοποίηση, πριν από τη μεταβολή. Η υποβολή της γνωστοποίησης γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 4 και με καταβολή του σχετικού παραβόλου.

4. Σε περίπτωση διακοπής λειτουργίας του τουριστι-κού καταλύματος, ο φορέας υποβάλλει προηγουμένως γνωστοποίηση της διακοπής προς την αρμόδια υπηρε-σία τουρισμού, ηλεκτρονικά μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος που υποστηρίζει τη διαδικασία.

 

Μετά την ολοκλήρωση της ακύρωσης της γνωστοποί-ησης ο φορέας λαμβάνει αντίγραφο αποδεικτικού μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος.

Η αρμόδια υπηρεσία τουρισμού στη συνέχεια διαβιβά-ζει τη γνωστοποίηση διακοπής λειτουργίας εντός πέντε

(5) εργάσιμων ημερών στις αρμόδιες αρχές της παρ. 3 του άρθρου 4 προκειμένου αυτές να λάβουν γνώση περί της διακοπής της λειτουργίας του τουριστικού καταλύ-ματος.

 

 

 

Άρθρο 8 Κυρώσεις

 

1.     Παράλειψη γνωστοποίησης πριν από την έναρξη λειτουργίας του τουριστικού καταλύματος, ή παράλειψη γνωστοποίησης των στοιχειών που πρόκειται να μετα-βληθούν ή μεταβλήθηκαν ή παροχής αναληθών στοιχεί-ων κατά τη γνωστοποίηση ή τη μεταβολή, επάγεται την επιβολή των κυρώσεων της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4442/2016 με βάση την ακόλουθη εξίσωση προσδιο-ρισμού ύψους προστίμου:

 

ΠΡΟΣΤΙΜΟ= Τιμή βάσης* Συντελεστής επιπέδου πα-ράβασης* Συντελεστής δυναμικότητας* Συντελεστής πρόσθετων εγκαταστάσεων

 

Όπου:

 

ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ= 500 ευρώ.

 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ= 1 έως 5 ανα-λόγως με το επίπεδο της παράβασης γνωστοποίησης ως ακολούθως:

 

α) Αν πρόκειται για παράλειψη πρώτης γνωστοποί-ησης: 5

 

β) Αν πρόκειται για ανακριβή / αναληθή δήλωση ανα-φορικά με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στα πεδία Α και Β της γνωστοποίησης ή παράλειψη μεταβολής στοιχείων αυτών: 4

 

γ) Αν πρόκειται για ανακριβή/αναληθή δήλωση ανα-φορικά με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο πεδίο Γ της γνωστοποίησης ή παράλειψη μεταβολής στοιχείων αυτού: 3

 

δ) Αν πρόκειται για ανακριβή / αναληθή δήλωση ανα-φορικά με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο πεδίο και στο παράρτημα της γνωστοποίησης ή παράλειψη μεταβολής στοιχείων αυτών: 1-3 ανάλογα με τον αριθμό

 

και τη σπουδαιότητα των στοιχείων ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ = 1 έως 2,5 αναλό-

 

γως με το μέγεθος του καταλύματος ή της οργανωμένης τουριστικής κατασκήνωσης (camping) ως ακολούθως:

 

Τουριστικά Καταλύματα:

 

 

 

α) Δυναμικότητας σε Κλίνες:

έως 100

 

1

β) Δυναμικότητας σε Κλίνες:

από 101

έως 400

1,5

γ) Δυναμικότητας σε Κλίνες:

από 401

και άνω

2,5

 

Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping):

 

α) Δυναμικότητας σε θέσεις:

έως 50

1

β) Δυναμικότητας σε Θέσεις:

από 51 έως 125

1,5

γ) Δυναμικότητας σε Θέσεις:

από 126 και άνω

2,5

 

Στις θέσεις συμπεριλαμβάνονται και αυτές των οικί-σκων.

 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ως ακο-

 

λούθως:

 

α) Μία έως δύο κολυμβητικές δεξαμενές:

1,5

β) Τρεις έως πέντε κολυμβητικές δεξαμενές:

1,7

γ) Πέντε και άνω κολυμβητικές δεξαμενές:

1,9

δ) Λειτουργία Καταστήματος Υγειονομικού

 

Ενδιαφέροντος και κολυμβητικών δεξαμενών:

2

 

Αν η παράβαση εντοπίζεται αυτοτελώς στη γνωστοποίη-ση ή παράλειψη γνωστοποίησης των μεταβληθέντων στοι-χειών ή στην παροχή αναληθών στοιχείων των κολυμβη-τικών δεξαμενών που λειτουργούν εντός του τουριστικού καταλύματος, επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 7, της υπ’ αριθμ. 7888/8.5.2017 κοινής απόφασης των Αναπληρω-τών Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών και της Υπουργού Τουρισμού «Απλούστευση πλαισίου λει-τουργίας και χρήσης κολυμβητικών δεξαμενών»:

 

2.Το πρόστιμο δύναται να προσαυξάνεται ή να μει-ούται ως εξής:

α) Εάν διαπιστώνεται παράβαση καθ’ υποτροπή εντός δύο ετών από τη διαπίστωση της προηγούμενης, το πρό-στιμο προσαυξάνεται έως και χίλια ευρώ.

 

β) Εάν ο φορέας ανταποκρίνεται και συμμορφώνεται εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία διεξαγω-γής του ελέγχου, το πρόστιμο μπορεί να μειούται κατά 25%. Ειδικά στην περίπτωση που η παράβαση συνίστα-ται στη μη υποβολή του προβλεπόμενου παραβόλου,

 

εάν ο φορέας συμμορφώνεται εντός πέντε (5) ημερών,

 

δεν επιβάλλεται πρόστιμο.

 

3. Πριν από την επιβολή του προστίμου, καλείται ο φορέας της δραστηριότητας να εκθέσει εγγράφως τις απόψεις του εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη σχε-τική ειδοποίηση. Εφόσον η ως άνω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, εκδίδεται η απόφαση επιβολής προστίμου.

 

4. Πέραν των προστίμων που προβλέπονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου αυτού, εφ’ όσον κατά τον έλεγχο των αρμόδιων αρχών στο τουριστικό κατάλυμα διαπιστωθεί ότι ο φορέας δεν τηρεί στο φάκελο της επιχείρησης τα προβλεπόμενα του άρθρου 6 της παρούσης δικαιολογη-τικά, ή έχει παραβιάσει οποιονδήποτε επιμέρους όρο και προϋπόθεση, που προβλέπεται για τη λειτουργία του του-ριστικού καταλύματος ή και της κολυμβητικής δεξαμε-νής, επιβάλλονται οι κυρώσεις της κείμενης νομοθεσίας

 

5. Όπου στην κείμενη νομοθεσία προβλέπεται το διοι-κητικό μέτρο της αναστολής ισχύος του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας (ΕΣΛ), νοείται εφεξής η διακοπή λειτουργίας του τουριστικού καταλύματος με τη σφράγισή του.

 

 

Άρθρο 9 Έναρξη ισχύος

 

 

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

 

Τάξη NACE

 

Υποκατηγορία ΝΑCΕ

 

55.10 Ξενοδαχεια καί καταλύματα

 

55.10.01 Ξενοδοχεία

 

55.10.02 Ξενώνες Φιλοξενίας Νέων

 

55.10.03 Σύνθετα τουριστικά καταλύματα

 

55.10.04 Ξενοδοχεία συνιδιοκτησίας (condo hotels)

 

55.10.05 Ξενοδοχείακα καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων

 

55.20 Καταλύματα διακοπών και άλλε καταλύματα

 

55.20.01 Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα-· τουριστικές επιπλωμένες επαύλης (ΒΙΛΕΣ)

 

55.20.02

Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα- τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες

 

55.30 Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκόμενα οχήματα

55.30.01

Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping)

 

Συμπληρωμάτικά αποσπασματα 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 4442/2016

ΦΕΚ 230/Α/7-12-2016

 

Άρθρο 6

Περιεχόμενο και διαδικασία της γνωστοποίησης

1.Η γνωστοποίηση πραγματοποιείται από το φυσικό πρόσωπο ή το νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου (συνεστημένου ή υπό σύσταση) που πρόκειται να ασκήσει την οικονομική δραστηριότητα και λαμβάνει χώρα ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣΑΔΕ του άρθρου 14. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας του ΟΠΣΑΔΕ, η γνωστοποίηση κατατίθεται στην αρμόδια κατά περίπτωση δημόσια αρχή, όπως αυτή ορίζεται στις επιμέρους ανά κλάδο δραστηριοτήτων διατάξεις. Εναλλακτικά, η γνωστοποίηση μπορεί να πραγματοποιείται μέσω ταχυδρομικής ή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Στην περίπτωση αυτή, ως ημερομηνία της γνωστοποίησης θεωρείται η ημερομηνία παραλαβής της επιστολής (ταχυδρομικής ή ηλεκτρονικής) από την αρμόδια δημόσια αρχή.

2.Η γνωστοποίηση περιλαμβάνει το όνομα του φορέα άσκησης της δραστηριότητας και του νομίμου εκπροσώπου, τη διεύθυνση του τόπου άσκησης και το είδος της οικονομικής δραστηριότητας ή των οικονομικών δραστηριοτήτων. Αν κρίνεται απολύτως αναγκαίο και σκόπιμο, η γνωστοποίηση μπορεί να περιλαμβάνει και επιπρόσθετες πληροφορίες, ιδίως πληροφορίες για την εγκατάσταση και τις ακολουθούμενες παραγωγικές διαδικασίες.

3.Για όσες οικονομικές δραστηριότητες προβλέπεται γνωστοποίηση, αυτή αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για τη νόμιμη άσκηση της δραστηριότητας. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας γνωστοποίησης, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ξεκινήσει τη λειτουργία της δραστηριότητας.

4.Αν πρόκειται να μεταβληθούν για οποιονδήποτε λόγο τα στοιχεία της δραστηριότητας τα οποία έχουν γνωστοποιηθεί, ο φορέας της οικονομικής δραστηριότητας υποχρεούται σε προηγούμενη γνωστοποίηση της επιδιωκόμενης μεταβολής.

5.Αν πρόκειται να μεταβληθεί ο τόπος άσκησης της οικονομικής δραστηριότητας, ο φορέας της οικονομικής δραστηριότητας υποχρεούται να υποβάλει νέα γνωστοποίηση, πριν από τη μεταβολή.

6.Τα πρόσωπα των παραγράφων 1, 4 και 5 μπορεί να λαμβάνουν αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης ή της μεταβολής για την έναρξη άσκησης της συγκεκριμένης οικονομικής δραστηριότητας ή των συγκεκριμένων οικονομικών δραστηριοτήτων. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας του ΟΠΣΑΔΕ του άρθρου 14, το αποδεικτικό υποβολής παρέχεται από την αρμόδια αρχή της παραγράφου 1, ύστερα από αίτησή τους.

7.Μετά την υποβολή της γνωστοποίησης, η δραστηριότητα αποτελεί αντικείμενο ελέγχου από τις εκάστοτε αρμόδιες αρχές. Αν ο φορέας της δραστηριότητας δεν προβεί στην υποβολή της γνωστοποίησης, υπόκειται σε έλεγχο από το χρόνο που είχε υποχρέωση για την υποβολή της. Από τον ίδιο χρόνο υπόκειται και στις κυρώσεις του άρθρου 15.

8.Σε περίπτωση διακοπής εργασιών, το φυσικό πρόσωπο ή ο νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου που ασκεί την οικονομική δραστηριότητα, υποχρεούται σε υποβολή γνωστοποίησης.

 

 

 

Άρθρο 9

Αλλαγή του φορέα δραστηριοτήτων

1.Σε περίπτωση αλλαγής του φορέα της δραστηριότητας που επέρχεται με την περιέλευση της κυριότητας ή του δικαιώματος της εκμετάλλευσης της δραστηριότητας σε άλλο φορέα, τόσο ο νέος όσο και ο παλαιός φορέας οφείλουν να ενημερώσουν εντός δέκα (10) ημερών για την αλλαγή αυτή. Σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης αυτής, εφαρμόζεται η παράγραφος 1 του άρθρου 15, μειουμένου του προστίμου στο ήμισυ για τον καθένα από τους φορείς. Ο νέος φορέας ευθύνεται παράλληλα με τον παλαιό για την τήρηση της κείμενης νομοθεσίας από τον χρόνο περιέλευσης

σε αυτόν της κυριότητας ή του δικαιώματος εκμετάλλευσης μέχρι την ενημέρωση της αρμόδιας αρχής σχετικά με την αλλαγή.

2.Εγκρίσεις που έχουν εκδοθεί στο όνομα του παλαιού φορέα εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι τη λήξη τους, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην ειδική νομοθεσία.

3.Η ενημέρωση πραγματοποιείται με αλλαγή των σχετικών στοιχείων στο ΟΠΣΑΔΕ του άρθρου 14. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας του ΟΠΣΑΔΕ, η γνωστοποίηση κατατίθεται στην αρμόδια κατά περίπτωση δημόσια αρχή, όπως αυτή ορίζεται στις επιμέρους ανά κλάδο δραστηριοτήτων διατάξεις. Εναλλακτικά η γνωστοποίηση μπορεί να πραγματοποιείται μέσω ταχυδρομικής ή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Στην περίπτωση αυτή ως ημερομηνία της γνωστοποίησης θεωρείται η ημερομηνία παραλαβής της επιστολής (ταχυδρομικής ή ηλεκτρονικής) από την αρμόδια δημόσια αρχή.

 

Άρθρο 14

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (ΟΠΣΑΔΕ)

3.Το ΟΠΣΑΔΕ αποτελείται από τρία κύρια υποσυστήματα:

α. Υποσύστημα Καταγραφής Γνωστοποίησης και Εγκρίσεων και δημιουργίας μητρώου επιχειρήσεων και εγκαταστάσεων και συγκεκριμένα: (αα) αναλυτικό κατάλογο των όρων και προϋποθέσεων που προβλέπονται για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας, όπως γνωστοποίηση και εγκρίσεις για την ενημέρωση των πολιτών, (ββ) μητρώο που περιλαμβάνει κατάλογο των γνωστοποιήσεων που έχει υποβάλει κάθε φορέας οικονομικής δραστηριότητας, καθώς και των εγκρίσεων που έχει λάβει και (γγ) μητρώο των επιμέρους εγκαταστάσεων κάθε επιχείρησης, για τις οποίες έχει υποβληθεί γνωστοποίηση ή και έχουν ληφθεί οι απαιτούμενες εγκρίσεις, καθώς και των δομών για τις οποίες οι επιχειρήσεις είναι υπεύθυνες.

β. Υποσύστημα Διαχείρισης Εγκρίσεων των επιχειρήσεων που υποστηρίζει: (αα) το μηχανισμό γνωστοποίησης και (ββ) τη διαδικασία από την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης μέχρι την έκδοση της έγκρισης σε ηλεκτρονική μορφή και

 

γ. Υποσύστημα Διαχείρισης Ελέγχων που επιτρέπει την αυτοματοποίηση του σχεδιασμού των ελέγχων, βάσει ανάλυσης κινδύνου δημοσίου συμφέροντος και της καταγραφής των αποτελεσμάτων κάθε ελέγχου που διεξάγεται με τη χρήση πρότυπων φύλλων ελέγχου.

 

Άρθρο16

Μεταβατικές Καταργούμενες διατάξεις

4.Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης διαπιστώνεται η θέση σε λειτουργία του ΟΠΣΑΔΕ του άρθρου 14. Η διαπίστωση της λειτουργίας είναι δυνατή είτε σε φάσεις είτε ως πλήρης.